آموزش زبان انگلیسی - سهیل


آموزش گرامر درس سوم زبان انگلیسی اول دبیرستان

 

گرامر يا دستور زبان اين درس شامل دو قسمت است. ابتدا صفت مقايسه (برابري) و سپس صفت تفضيلي بيان مي شود كه در زير به شرح آن مي پردازيم.

شما مي دانيد كه صفت كلمه اي است كه بر سر اسم مي آيد و آن را توصيف مي كند.

 

او دختر قد بلندي است she is a tall girl

مي توان چيزها يا انسان ها را از نظر داشتن يك صفت با هم مقايسه كرد. اگر دو چيز از لحاظ داشتن صفت مورد نظر با هم يكسان باشند براي بيان آن، صفت مورد نظر را بين دو كلمه(as ….. asقرار مي دهيم . مانند :

 

 

مينا به بلند قدي مريم است. (مينا هم قد مريم است)            Mina is as tall as Maryam
اين اتومبيل به گراني آن اتومبيل است                             This car is as expensive as that car
علي به پيري من است . (علي همسن حسن است)              Ali is as old as Hassan

 

 

گر دو چيز را از لحاظ داشتن صفتي با هم مقايسه كنيم و يكي از آنها صفت مورد نظر را بيش از ديگري داشته باشد،‌براي بيان آن از صفت تفضيلي ( يا صفت برتر) استفاده مي كنيم. براي ساختن صفت تفضيلي به صفت مورد نظر پسوند

erرا اضافه مي كنيم و پس از آن(than) را مي آوريم.

 

مري قدبلندتر از هلن است.          Mary is taller than Helen
اين خانه جديدتر از آن خانه است          This house is newer than that house
                هنري جوان تر از جان استHenry is younger than Johnپسوند er براي صفاتي به كار مي رود كه يك سيلابي هستند مانند tall , fast, old, young, long, short و غيره .

همچنين پسوند er    براي بعضي صفات دو سيلابي كه به y ختم مي شوند نيز به كار مي رود مانند easy ,pretty ,heavy ,busy

و غيره .

آموزش گرامر درس چهارم زبان انگلیسی اول دبیرستان

 

گرامر يا دستور زبان اين درس درباره صفت عالي يا صفت برترين مي باشد. همچنين در اين درس مي آموزيد كه چگونه با صفت هاي چند سيلابي ، صفت برتر و صفت برترين بسازيد. سپس با صفات استثنا آشنا مي شويد.

صفت عالي يا صفت برترين، برتري يك چيز را بر مجموع چيزها بيان مي كند. علامت صفت عالي، حرف تعريف معين the مي باشد. براي ساختن صفت عالي ، پسوند est را به صفت مورد نظر ( صفت يك سيلابي و يا دو سيلابي كه يك سيلابش خفيف باشد) اضافه مي كنيم و قبل از آن حرف the را مي آوريم. مانند :

 

 

او قد بلندترين دختر در كلاس است.                       She is the tallest girl in the class
اين كتاب بزرگترين كتاب در كتابخانه است.             This book is the largest book in the library
مينا جوان ترين دختر در خانواده است.                   Mina is the youngest girl in our family

 

صفت هاي چند سيلابي مانند beautiful , important , famous, useful و .... پسوند er, est نمي گيرند. براي ساختن صفت برتر و صفت برترين از اين صفات بايد قبل از آنها more ( براي صفت برتروکلمه

) most (براي صفت برترين) بياوريم.

 

 

این كتاب از آن كتاب مفيدتر است.                         This book is more useful than that book
اين اتومبيل از آن اتوميبل گران تر است.                 This car is more expensive than that car
اين كتاب مفيدترين كتاب در كتابخانه است.              This book is the most useful book in the library
اين اتومبيل ، گران ترين اتومبيل در شهر ماست.      This car is the most expensive car in our town

صفات استثنا يا صفات بي قاعده، صفاتي هستند كه شكل تفضيلي و عالي آنها تابع قواعد گفته شده فوق نيست ( يعني پسوند er,و est نمي گيرند و قبل از آن ها نيز more يا most نمي آيد) اين صفات خودشان شكل تفضيلي و عالي خاص دارند كه بايستي فقط آنهارا حفظ کنیم. شما در زير با چند نمونه از صفات استثنا آشنا مي شويد :

 

صفت مطلق:خوب                            = good/بد = bad/زياد = much/many
صفت تفضيلي(برتر):بهتر                              = better/بدتر = worse/بيشتر = more
صفت عالي(برترين):بهترين                        = best/بدترين = worst/بيشترين = most

 

Thanks to Amir db


 

نوشته شده در تاريخ دوشنبه دوازدهم مهر ۱۳۸۹ توسط محمد رضا قاسمی
قالب وبلاگ